Datacenter Yazdır

  • 190

Ebiron; güncel forumlardan kurumsal firma tanımlarına, kişisel blog uygulamalarından e-ticaret işletmelerine, sinema, müzik, kitap sitelerinden paylaşım alanlarına; birçok web sitesi ve uygulama sunucusuna ev sahipliği yapar.

Ebiron Bilişim Sunucularına Radore Datacenter ev sahipliği yapmaktadır.

radore.dc

  • Türkiye'deki ilk örneklerinden olup 275 sunucu kapasitesiyle hizmet vermeye başlamış, 1 Ağustos 2007 tarihinde yapılan genişleme çalışmaları ile toplam sunucu kapasitesi 750 sunucuya çıkartılmıştır.
  • Gerek Rackmount gerek ise ATX tipindeki sunucular için ayrı ayrı düzenlenmiş bölmelerde barýndýrýlan sunucular, merkezi patch paneller sayesinde müþterilerimizin isteklerine özel cihazlar ile sonlandýrýlmakta olup, bu sayede birden fazla sunucu barýndýrmayý düþünen müþterilerimize büyük kolaylýklar saðlanmaktadýr.
  • Tüm sunucular, Cisco Catalyst serisi Switch'ler ile ayrı ayrı özel gruplara (VLAN) bölünür ve farklı müşteri sunucuları üzerinden geçen trafik birbirlerinden ayrılarak güvenlik sağlanır. Bu þekilde sunucularýn birbirlerinin IP adreslerini alarak problemlere yol açmalarý engellenir.
  • 80 KVA APC Silcon Kesintisiz güç kaynaðý(UPS), 200 KVA AKSA Jeneratör ve özel elektrik alt yapýsý sayesinde güç ihtiyacýna çözüm getirdiðimiz datacenter'ýmýzda teorik olarak 900 server barýndýrýlabilmekte olup, kalite, performans kriterleri gereði maksimum 750 sunucuya hizmet verilebilecek þekilde sistem kurulmuþtur. Bu sayede acil ihtiyaç olunabilecek kapasitelerde müþterilerimizin kritik uygulamalarýna kesintisiz hizmet sunulabilmektedir.
  • Yangýn söndürme ve iklim kontrollü soðutma sistemleri sayesinde sunucularýn ýsý kontrolleri sürekli olarak dengelenmektedir. Radore Veri Merkezinin toplam iklimlendirme kapasitesi ~150.000 btu'dur.
  • Müþterilerimizin data center'ýmýza 7/24 eriþim saðlayarak iþlem yapabilmeleri için özel çalýþma alanlarý, sunucularýný uzaktan reboot edebilmeleri için gerekli cihazlar ile teknik olarak rakipsiz özellikler sunulmaktadır.

İnternet Eriþimi
Datacenter internet eriþimi, Cisco Catalyst serisi router ve switchler üzerinden saðlanmaktadýr. Ip sonlandýrma, peering baðlantýlarý bu cihazlar üzerinde gerçekleþmektedir.

Datacenter Ana Omurga MRTG Grafiði (2Gbit/Sec - FiberOptik Baðlantý)

Baðlantý Topolojisi


Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

<< Geri