tr uzantılı alan adı başvurusu için gerekli belgeler Yazdır

  • 7

".tr" uzantılı alan adları "belgeli" ve "belgesiz" olarak tahsis edilmektedir.

Lütfen, alan adı baþvurunuz (online) sonrasında, gerekli olan resmi belge ile birlikte Alan Adı Tahsis Formu'nu göndermeyi unutmayınız. Aksi halde alan adı tahsisi eksik belge nedeni ile gerçekleştirilemeyecektir.

".com.tr", ".biz.tr" ve ".info.tr" için gerekli belgeler

Aşagıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.

Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile baþvurulan alan adının birebir uyuşmamasý ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluþması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarasý bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sýra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,

Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,

Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,

Türk Patent Enstitüsü'nden alınmışþ "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasý'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",

İlgili yerleþim birimine ait portal oluþturmak için, başvuran belediyeler için belediye baþkaný imzalı talep yazısı,

VakIf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",

Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış"Turizm İşletmesi Belgesi",

Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",

Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öðretim Kurumlarý Ruhsatnamesi",

Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"

Film adlarý için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüðü'nden alýnmýþ izin belgesi,

Sanatçýlar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,

Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",

Ýrtibat bürolarý için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüðü'nden alýnmýþ "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",

Yabancı bir kuruluþun Türkiye distribütörlüðünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, baþvurulan alan adýna ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yaný sýra isim sahibi þirketin baþvurulan alan adýnýn distribütör ya da temsilci þirket tarafýndan alınabileceðine dair iznini belgeleyen antetli kaðýtlarý üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,

Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,

Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",

Süresiz yayınlar için, yayının aslı,

İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",

Çiftlikler için, baðlý bulunduðu ziraat odasından kayıt belgesi.

Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"

Fuarlar için, Resmi Gazetede yayýnlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan "Fuar İzni Yazısı"

Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alýnan "Özel Servis Numarasý Tahsis Belgesi"

".net.tr" için gerekli belgeler
Aþaðýda yer alan belgelerden, faaliyet alanýnýza uygun olan bir tanesinin Nic.tr(".tr" Alan Adlarý) Yönetimi'ne iletilmesi yeterli olacaktýr.
Telekomünikasyon Kurumu'ndan alýnmýþ "ÝSS (Ýnternet Servis Saðlayýcý) Genel Ýzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansý),
Web tabanlý çalýþan tüm kiþi ya da kuruluþlar için, baþvuran kiþi ya da kuruluþ tarafýndan baþvurunun ayrýntýlarýný içeren (var olan .com ya da .net uzantýlý web sayfalarýnýn adresleri vb.) bir dilekçe (kiþi adýna yapýlan baþvurularda ilgili kiþinin nüfus cüzdaný fotokopisi ile birlikte),
Ýnternet hizmeti vereceðini beyan ederek "net.tr" uzantýsý için baþvuran kiþi ya da kuruluþlar için, baþvurunun ayrýntýlarýný içeren ve yapýlacaðý taahhüt edilen web sayfanýn yapýlmadýðýnýn tespiti durumunda, ilgili alan adýnýn silineceðinin kabul edildiðini belirten bir dilekçe (kiþi adýna yapýlan baþvurularda ilgili kiþinin nüfus cüzdaný fotokopisi ile birlikte).

".org.tr" için gerekli belgeler
Dernek ve vakılar için yapýlan alan adý baþvurularýnda, baþvuru yapan organizasyonun kuruluþ kanunu, vakýf senedi veya dernek tüzüðünün -ilk üç sayfasý ile son sayfasýnýn- ".tr" Alan Adý Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
Proje ve kongre gibi kar amacý bulunmayan oluþumlarýn ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adýna baþvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluþundan destek yazýsý almasý gerekmektedir.

".name.tr" için gerekli belgeler
Alan adý tahsisinin hýzla yapýlabilmesi için, ".tr" Alan Adý Yönetimi veya onun yetkilendirdiði makamlarca baþvuru ve tahsis sýrasýnda belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adý Yönetimi ya da onun yetkilendirdiði makamlarca; tahsisi yapýlan alan adý ile ilgili olarak çeliþki (tutarsýzlýk), kötü niyet veya alan adý ticaretinin yapýldýðýna dair kanýtlarýn bulunmasý halinde, alan adý tahsisi yapýlan kiþiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuþmazlýk, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdaný, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamý gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.


".tel.tr" için gerekli belgeler
Alan adý tahsisinin hýzla yapýlabilmesi için, ".tr" Alan Adý Yönetimi veya onun yetkilendirdiði makamca baþvuru ve tahsis sýrasýnda belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapýlan alan adý ile ilgili olarak çeliþki (tutarsýzlýk), kötü niyet veya alan adý ticaretinin yapýldýðýna dair kanýt bulunmasý halinde, alan adý tahsisi yapýlan kiþiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuþmazlýk durumunda telefon numarasýnýn sahipliðine dayanak olarak, ilgili kurumla yapýlan sözleþme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.


".tv.tr" için gerekli belgeler
Alan adýnýn tahsisi için baþvuran kiþi ya da kuruluþ tarafýndan baþvurunun ayrýntýlarýný (program, kanal ismi, yayýn tarihi vb.) içeren bir dilekçenin -kiþi adýna yapýlan baþvurularda ilgili kiþinin nüfus cüzdaný fotokopisi ile birlikte- Nic.tr (".tr" Alan Adlarý) Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.


".k12.tr" için gerekli belgeler
Alan adý talebinde bulunan kuruluþ devlet okulu ise, ilköðretim, lise ve dengi okullarýn müdürlük makamýnca verilmiþ, antetli kaðýt üzerinde makamca imzalanmýþ ve kaþeli yazýlý izin belgesinin, ya da "Alan Adý Tahsis Formu"nun yetkili kiþi tarafýndan, imzalý ve kaþeli olarak ".tr" Alan Adý Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
alan adý talebinde bulunan kuruluþ özel okul ise, Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan verilen Özel Öðretim Kurumlarý Ruhsatnamesi'nin ".tr" Alan Adý Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.


".edu.tr" için gerekli belgeler
Alan adýnýn tahsisi için alan adýný kullanacak üniversitenin rektörlük makamýnca verilmiþ, antetli kaðýt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kiþi tarafýndan imzalanmýþ ve kaþeli yazýlý izin belgesinin ya da
"Alan Adý Tahsis Formu"nun yetkili kiþi tarafýndan, imzalý ve kaþeli olarak ".tr" Alan Adý Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.


".bel.tr" için gerekli belgeler
Alan adýnýn tahsisi için, alan adýný kullanacak belediyenin baþkaný tarafýndan imzalý onay belgesinin ya da
"Alan Adý Tahsis Formu"nun yetkili kiþi tarafýndan, imzalý ve kaþeli olarak ".tr" Alan Adý Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.


".web.tr" ve "gen.tr" için gerekli belgeler
Bu iki alan adýna yapýlacak baþvurular için hiç bir aþamada belge istenmemektedir.


".av.tr" için gerekli belgeler
".av.tr" alt alan adýnýn tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname baþlýklarý altýnda 3 grup döküman hazýrlanmýþ ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanýcýlara sunulmustur.
".av.tr" uzantýlý alan adlarýnýn tahsis edilebilmesi için; tarafýmýza yapýlan baþvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliði (TBB) web sitesinde yer alan online baþvuru formunun doldurulmasý gerekmektedir. Bu iþlemi takiben, yapýlan alan adý baþvurusu, TBB Biliþim Koordinatörlüðü'nce "av.tr Alan Adý Tahsis Kurallarý" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafýndan onay verilecektir. Baþvurusu bulunan alan adý, TBB'ginden gönderilecek olan onayý takiben tahsis edilecektir.


".dr.tr" için gerekli belgeler
Bu alan adýnýn tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazý dökümanlarýn TTB'ne sunulmasý gerekmektedir. Ýlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcıara sunulmuþtur. Baþvurusu bulunan alan adları TTB tarafýndan ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazýsý dikkate alýnarak tahsis edilir.
Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.

- .tr alan adı başvurusu yapmazdan önce lütfen www.nic.tr "Politikalar, Kurallar ve İşleyiş" Belgesini Okuyunuz. Belirtilen politikalara uymayan alan adlarý tahsis edilmemektedir.


Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

<< Geri

Powered by WHMCompleteSolution