Web Hosting Hizmet İçeriğimiz

Geniş Yelpazeli Teknoloji Desteği

Windows Server 2003 iþletim sistemli Profesyonel Web Hosting paketlerimizde
ASP, ASP.NET, MS Access, PHP, CGI, Perl, MySQL, WAP destekleri standart olarak sunulmaktadýr,
opsiyonel olarak MSSQL desteði de alýnabilmektedir.

Web Tabanlı E-mail Hesap Yönetimi

Hosting hizmetimiz dahilinde, kendi Hosting hesabýnýza ait e-mail hesaplarýný kendiniz yönetebilirsiniz.

Hosting hesabýnýzýn açýlmasýyla birlikte size iletilecek bilgiler doðrultusunda, ornek@alanadiniz.com þeklinde POP3 e-mail hesaplarý yaratabilir, yarattýðýnýz hesaplarý gerek Outlook vb. POP3 destekli e-mail programlarýndan, gerekse webmail sistemimiz aracýlýðýyla web üzerinden görüntüleyebilir, mail alýp gönderebilirsiniz.

Türkçe Webmail Sistemi

Webmail sistemimiz ile e-mail'larýnýzý Internet Explorer vb. web tarayýcýlarý aracýlýðý ile okuyabilir, yeni e-mail gönderebilirsiniz. Yahoo, Hotmail, Gmail gibi servislerin kullandýðý sistemlere benzer bu sistem ile e-mail'larýnýza her zaman, her yerden ve herhangi bir bilgisayardan eriþebilirsiniz.

Profesyonel Web Hosting paketlerimizde Horde profesyonel webmail sistemi kullanýlmaktadýr.

Türkçe Wapmail Sistemi

Bilgisayara veya programa gerek duymadan dünyanýn her yerinden, sadece cep telefonunuz ile e-mail alabilir, okuyabilir, yanýtlayabilir, yeni e-mail gönderebilirsiniz.

Wapmail hizmeti tüm Profesyonel Web Hosting paketlerimizde standart olarak sunulmaktadýr.

Baðýmsýz E-mail Alaný

Web Hosting paketlerimizde, E-mail Alaný, Web Alaný'ndan baðýmsýz tutulmaktadýr. E-mail hesaplarýnda hesap baþýna: Ekonomik Paketlerde 25 MB, Bireysel Paketlerde 50 MB, Kurumsal Paketlerde 100+ MB, baðýmsýz kota mevcuttur. Hizmet dahilinde kullaným hakký verilen, ancak kullanýlmayan hesaplar olmasý durumunda bu hesaplarýn kotalarýnýn aktif hesaplara devredilmesiyle aktif hesaplarýn kotalarý ücretsiz yükseltilebilmektedir.

E-mail'larda Anti Virüs Sistemi

Sunucularýmýzda gelen ve giden tüm e-mail'larda otomatik virüs tarama gerçekleþtirilir.

Virüslü materyal içeren e-mail'lar sunucuya ulaþtýklarý anda saptanarak reddedilirler. Ýlgili e-mail hedefine ulaþamadan risk ortadan kaldýrýlmýþ olur.

Anti-virus desteði tüm Web Hosting paketlerimizde standart olarak sunulmaktadýr.

E-mail'larda Anti Spam Sistemi

Web Hosting Paketlerimizde gelen tüm e-maillarda otomatik spam engelleme sistemi çalýþmaktadýr.

Sýk spam mail gönderimi yaptýðý saptanan sunucular, gönderimleri ile müþterilerimizi rahatsýz etmemeleri amacýyla otomatik olarak bloke edilirler. Güvenilir mail sunuculardan gelen elektronik postalar ise, yapay zeka sistemi ile otomatik içerik taramasýna tabi tutulup spam olma ihtimali çok yüksek içeriðe sahip olmalarý durumunda, alýcý posta hesabýnýn gelen kutusu yerine spam klasörüne yerleþtirilirler.

Geliþmiþ anti-spam yapay zeka sistemi tüm Profesyonel Web Hosting paketlerimizde kullanýlmaktadýr.

Kesintisiz FTP Eriþimi

Hosting hizmetlerimizde, web sitenizin dosyalarýný sunucumuza yükleyebilmeniz ve internet üzerinden yayýnlanmalarýný saðlayabilmeniz için 7/24 Kesintisiz Dosya Transfer Protokolü Desteði mevcuttur.

Gerekli FTP programlarýný kullanarak bir CD'den bilgisayarýnýza bir dosya kopyalýyormuþcasýna kolay bir þekilde sunucularýmýza dosyalarýnýzý aktarabilirsiniz.

Detaylý Ýstatistik Bilgileri

Saðlanan "Ýstatistik Görüntüleme" sayfalarý sayesinde

  • Web sitenizin hangi tarihte kaç kiþi tarafýndan ziyaret edildiði,
  • Ziyaretçilerinizin en çok hangi sayfalarýnýzý gezdikleri,
  • Sitenizi ziyaret eden kiþilerin, hangi sitelerden yönlenerek sizin sitenize geldikleri,
  • Sitenizde dolaþan ziyaretçilerin hangi web tarayýcýlarý kullandýklarý
  • Ziyaretçilerinizin sitenize hangi ülkelerden baðlandýklarý

    ve benzeri detaylý istatistiki verilere ulaþabilirsiniz.

Ağ Bağlantıları

Hosting hizmetlerinde, yayýn yapan sunucunun bulunduðu yer, web sitelerinin görüntülenme hýzý açýsýndan oldukça önemlidir. Bazý hosting firmalarý, maliyetlerinin ucuz olmasý bakýmýndan, Amerika'da konumlandýrýlmýþ sunuculardan yayýn yapmayý tercih etmektedirler.

MATDIGITALMEDIA sunucularý Ýstanbul'da konumlandýrýlmýþtýr. Yayýnýný yaptýðýmýz web sitelerine, Amerika'dan hizmet veren sunuculara göre belirgin þekilde daha hýzlý ulaþýlmaktadýr.

Sunucularýn Türkiye'de bulunmasý kesintisizlik, güvenilirlik ve stabilite açýsýndan da daha avantajlýdýr. Olasý sorunlar sonucu Türkiye'nin yurt dýþý baðlantýlarýnýn kesilmesinde, sunucularýmýz Türkiye'de bulunduðu için hizmetlerimizde kesinti yaþanmamaktadýr.

Donanım

Internet hizmetlerinin performans ve sürekliliðinde, að baðlantýlarý kadar sunucularýn donanýmsal özellikleri de büyük önem taþýr.

MATDIGITALMEDIA sunucularý, üzerilerinde yayýnlanan web sitelerinin ihtiyaç duyacaklarý iþlemci gücü, hafýza ihtiyacý, disk alaný ve benzeri diðer teknik kriterleri karþýlayacak þekilde seçilmiþlerdir.

DELL PowerEdge serisi sunucularýmýz, Hot Plug SCSI sabit diskler ile sistem performansýný, RAID altyapýsý ile veri güvenliðini, ECC hafýza modülleri ile iþlem hatasýzlýðýný arttýrmaktadýr.

Düzenli Yedekleme

Profesyonel Web Hosting hizmeti kapsamýnda MATDIGIALMEDIA sunucularýnda bulundurulan tüm içerik sýk aralýklarla düzenli olarak yedeklenmektedir.

Her ne kadar tüm sistemler, minimum sorun ve risk ile çalýþmak için hazýrlanmýþ olsa da, olaðanüstü problemler ve sonucundaki kriz anlarýna karþý önlem olarak Profesyonel Web Hosting paketlerine ait web sitelerinin, maillarýn ve veritabanlarýnýn yedekleri düzenli olarak alýnmaktadýr.

  • Email, SSL
  • 22 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

İlgili diğer dökümanlar

15 Gün Geri Ödeme ve İptal Garantisi

Geri Ödeme İle İlgili Hususlar:Müşterilerimiz hiç bir neden göstermeksizin yıllık hesap başlangıç...

Alan Adı Kayıt & Uzatma Bilgileri

Ebiron, müþteri tarafýndan sipariþ verilmiş ve ödemesi sorunsuz...

Gizlilik ve Güvenlik İlkelerimiz

GizlilikBu site aracılığı ile derlenen kullanıcılara ait bilgiler (e-posta, isim, soyad, doğum...

FTP Kullanım Rehberi

FTP nedir? FTP, File Transfer Protocol (Dosya Transfer Protokolü) anlamýna gelip, web...

Genel Servis Şartları ( Son Güncelleme : 15.06.2008)

Genel Servis ŞartlarıSon Güncelleme : 15.06.2008EBİRON BİLİŞİM, bu "Genel Servis Şartları"'nın...

Powered by WHMCompleteSolution