Alan Adı Kayıt & Uzatma Bilgileri

Ebiron, müþteri tarafýndan sipariþ verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Alan adlarý ilk gelen alýr prensibiyle saðlanmaktadýr. Alan adý sipariþ esnasýnda alan adýný bir baþkasý tescil etmiþ olabilir ve/veya ICANN veritabanýnda alan adý alýnmamýþ olarak görünebilir. Müþteri alan adýnýn ödemesini yapmýþ olsa dahi alan adý müþteri için tescil edilemeyebilir baþkasý tarafýndan tescil edilmiþ olabilir. Müþteri havale veya gecikmeli bir ödeme methoduyla alan adý sipariþi verdiðinde aradaki geçen zamanda alan adý bir baþkasý tarafýndan tescil edilebilir. Belirtilen durumlarda alan adýnýn mütþeriye tescil edilememesinde Ebiron sorumlu deðildir ve müþteri sipariþ verdiði alan adý müþteri adýna tescil edilemediyse ücret iadesi yapýlabilir veya hesabýna kredi olarak eklenebilir.

Tescil edilen ve sipariþ ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen alan adýnýn sahibi müþteridir. Ebiron ICANN kurallarý çerçevesinde müþterinin talepleri doðrultusunda alan adý üzerinde iþlem yapabilecektir. Müþteri tarafýndan istenen alan adý üzerinde bir düzenleme, deðiþiklik ve transfer taleblerini en kýsa sürede yapacaktýr. Müþteri alan adýný ICANN kurallarý çerçevesinde kullanacak ve whois (alan adýnýn sahibinin yazýldýðý alan adý yazmaný olarak icann tarafýndan atanan firma tarafýndan saðlanan protokol üzerinden alan adýnýn sahibinin bilgileri bulunduðu içerik) bilgilerin doðruluðunu taahhüt edecektir.

Alan adlarýnýn tüm operasyonlarý ABD kanunlarýnca ve ICANN kurallarýnca denetlenmektedir ve yönetilmektedir. Alan adlarý konusunda her türlü uzlaþmazlýk ABD hükümetince ve ICANN tarafýndan tayin edilecek olan güvenilir hakem heyeti ve mahkemelerce çözülmektedir. Baþka karar merciilerinin verdiði kararlar ancak uluslararasý hukuk çerçevesinde deðerlendirilebilirler. Alan adlarý yönetmeliði, uzlaþmazlýk konusunda prosedürler, kararlar ve yönetmelikler ICANN web sitesi olan http://www.icann.org adresinde yer almaktadýr.

Bu sözleþmedeki alan adlarý için ingilizce yazýlmýþ bölümler ICANN tarafýndan denetim amaçlý olarak istenmektedir.

Alan adlarýnýn ilk sipariþi "yeni oluþturma süreci" (add grace period) 5 gündür. (http://www.icann.org/en/announcements/announcement-17dec08-en.htm) bu süre zaman dilimi farklýlýklarýna göre deðiþmektedir.

Alan adý tescil süresi dolmuþ ve müþteri tarafýndan yenilemesi yapýlmamýþ gTLD (icann yönetiminde bulunan alan adlarý) bir alan adý "Yenileme Askýsý" (Renew Grace Period) 40 gündür. Yenileme askýsý süresince alan adý sahibi Ebiron'tur. Yenileme askýsý süresince alan adýný müþteri gecikme Cezasýný ödeyerek yenileyebilir ve tekrar alan adýnýn sahibi olabilir. Bu süreç içersinde alan adý ziyaretçiler tarafýndan müþterinin oluþturduðu içerik görüntülenmez. Ebiron, Yenileme Askýsý süresince alan adýnýn isim sunucularýný deðiþtirme ve alan adýný ziyaret edenler tarafýndan görüntülendiðinde içeriðinde istediði bilgiyi yayýnlamaya hakkýna sahiptir.

Yenileme askýsý süresi dolan (alan adýnýn süresinden 40 gün sonra) alan adý silinme sürecine girer ve müþteri artýk alan adýný normal yenileme ücreti karþýlýðýnda yenileyemez. Silinme süresinde alan adý kurtarma ücreti (Restore) 100 (Yüz) Amerikan Dolarý'dýr. Müþteri bu ücreti ödeyerek alan adýný kurtarabileceði gibi backorder (silinme sürecinde satýlan alan adý) firmalarý tarafýndan da baþkalarýna satýlabilir. Müþteri hesabýndaki alan adý "Yenileme Askýsý" dolan bir alan adý için hiçbir hak iddia edemez.

Ebiron, Alan Adý tescil iþlemlerini yeni bir duyuru ile aksi belirtilmedikçe ICANN tarafýndan alan adý yazmaný olarak atanan ve Dünya'da sayýlý firmalar arasýnda olan OnlineNic firmasý üzerinden saðlamaktadýr. Müþterinin tescil ettiði alan adý için OnlineNic firmasýna gelen þikayetler doðrultusunda, OnlineNic alan adý üzerinde iþlem yapmaya yetkilidir. Müþteri, OnlineNic üzerinden bize iletilen dilek, istek ve þikayetlerden doðan problemleri çözmek ve gereðini yerine getirmek zorundadýr. OnlineNic belirttiði süre zarfýnda ICANN kurallarý çerçevesinde müþteri alan adý üzerinde istenilen iþlemleri yapmadýðýnda alan adýný baþka bir hesaba veya alan adý yazmaný firmaya transfer edebilir, durdurabilir ve/veya silebilir. Bu kapsamda müþteri hiçbir hak iddia edemez ve Ebiron'a ödediði ücret için Ebiron'u bundan sorumlu tutamaz.

Ebiron, OnlineNic firmasýnýn saðladýðý kontrol paneli üzerinden hizmet vermez ve müþterilerine bu kontrol panelinin bilgilerini saðlamaz. Müþteri satýn almýþ olduðu alan adýný müþteri kaydýný gerçekleþtirdiði hesabý üzerinden yönetebilir ve isterse Ebiron üzerindeki farklý hesaplara transfer edebilir. Müþteri OnlineNic firmasýnýn hizmet saðladýðý diðer bayilerine ve/veya bu bayiliklerin altýndaki müþteri ve/veya müþteri numaralarýna alan adýný transfer edemez. Müþteri ancak alan adýný ICANN kurallarý çerçevesinde diðer alan adý yazmaný firmalara transfer edebilir. Ebiron transfer þifresi bulunan alan adlarý için transfer þifresini Müþteri'ye vermek zorundadýr.

  • Email, SSL
  • 14 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

İlgili diğer dökümanlar

Gizlilik ve Güvenlik İlkelerimiz

GizlilikBu site aracılığı ile derlenen kullanıcılara ait bilgiler (e-posta, isim, soyad, doğum...

15 Gün Geri Ödeme ve İptal Garantisi

Geri Ödeme İle İlgili Hususlar:Müşterilerimiz hiç bir neden göstermeksizin yıllık hesap başlangıç...

Genel Servis Şartları ( Son Güncelleme : 15.06.2008)

Genel Servis ŞartlarıSon Güncelleme : 15.06.2008EBİRON BİLİŞİM, bu "Genel Servis Şartları"'nın...

FTP Kullanım Rehberi

FTP nedir? FTP, File Transfer Protocol (Dosya Transfer Protokolü) anlamýna gelip, web...

Üyelik Sözleşmesi

1- Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak...

Powered by WHMCompleteSolution